Charita Český Těšín

 

Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem v roce 1993 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Je nástupkyní Oblastní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Charita Český Těšín se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a Stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Charita Český Těšín je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska.

Mise a vize:

Mít zpracovánu tzv. misi a vizi je nejen znakem vyspělosti organizace, ale vnímáme je jako samozřejmost. Vždyť vědět kdo jsme, kam jdeme a proč děláme to, co děláme je základem uvědomělé existence a prvním krokem k úspěšnému konání.

Hodnoty a principy:

Charita Český Těšín, její vedení i zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti hodnot, na nichž Charita stojí a které chrání, stejně jako principů, ze kterých vychází a které se snaží naplňovat. Obojí, jak hodnoty, tak principy, mohou být různě vnímány v různých souvislostech, proto je důležité je popsat a svým způsobem kodifikovat.

 

Péče o zaměstnance:

Zaměstnanci jsou jedním z pilířů, na kterém Charita Český Těšín stojí. Proto péči o ně věnuje organizace nemalou pozornost. 

 

Struktura organizace:

Charita Český Těšín se organizačně dělí na 14 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb, mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace, centrum sociální integrace a půjčovna pomůcek. Správní středisko pak zajišťuje vedení a správu Charity Český Těšín. Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitel, který dle stanov jedná samostatně a jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je šestičlenná Rada.

Jednotlivá střediska Charity Český Těšín:

 

 

Podpořte nás