Kodex Charity Český Těšín

 

Ve spolupráci s vedoucími středisek Charity Český Těšín jsme tedy stanovili několik pravidel chování a jednání, jejichž dodržování by mělo být automatikou a mělo by platit za samozřejmost.Tento kodex je spíše vodítkem než definitivním normativním výčtem a takto je k němu vhodné přistupovat a při jeho dodržování nezapomínat na přiměřenost a zdravou míru. Věříme, že dodržováním těchto pravidel a zásad přispějeme všichni k budování dobrého jména Charity Český Těšín, což se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

 

Stejně jako v běžném životě platí psaná a napsaná pravidla a normy pro chování, jsou jistá pravidla v práci, která jsou povazována za jakýsi základ, či standard.

 • Při setkání zdravím nejen kolegy a klienty a nadřízené, ale i návštěvy klientů na střediscích, stejně jako další osoby, se kterými přicházím do kontaktu.
 • V případě telefonátu, i uvnitř budovy se představuji svým jménem. Pokud se jedná o hovor zvnějšku, uvádím spolu se jménem také „Charita Český Těšín“ či název střediska.
 • Když vstupuji do místnosti, zaklepu a počkám na vyzvání. A to nejen při vstupu ke klientům, ale i ke kolegům, nebo když jdu v rámci práce něco vyřizovat.
 • Nepoužívám nářečí, či lidovou mluvu, když se mnou můj partner v dialogu mluví česky.
 • Nemluvím nahlas v místnosti, když telefonuje kolega či nadřízený. Stejně tak netelefonuji, když mluví kolega či nadřízený.
 • nepřítomnosti kolegy zvedám telefon, uvádím návštěvu, či otvírám dveře, i když dotyčný nechce jednat primárně se mnou.
 • Odpovídám na e-mailovou korespondenci. Prostým sdělením „OK, děkuji.“ můžu potvrdit již samotné přijetí a dát na vědomí, že zprávě rozumím.

 

V pomáhajících profesích je velmi citlivou a důležitou oblastí vztah ke klientům. V zájmu snahy o maximální profesionalitu, která by nám měla být vlastní, platí v této oblasti některá omezení a normy.

 • Striktně dodržuji zásadu profesní mlčenlivosti před jinými klienty, na chodbách, na veřejnosti.
 • Nepřenáším a neřeším své soukromé strasti a problémy mezi kolegy a klienty.
 • Udržuji hranici mezi pracovníky a klienty – nechodím s klienty na kávu, na pivo, kouřit o pauze apod.
 • Respektuji klienty jako svéprávné bytosti odpovědné samy za sebe. Mějme na paměti, že nikdo z nás nemá právo určovat, jak má žít druhá bytost.
 • Nenavazuji intimní vztahy s rodinnými příslušníky svých klientů.

 

Všichni víme jak je pro dosažení cíle důležité „táhnout za jeden provaz“. Nikdo z nás není v práci samostatnou jednotkou, ale tvoříme větší či menší týmy. I týmovost v pracovní oblasti má své hranice a své principy.

 • Respektuji své kolegy a nadřízené, jejich práci a názory, stejně jako jejich postavení v organizační struktuře.
 • Ke stížnostem a připomínkám využívám postupy k tomu určené. Svůj nesouhlas či připomínku si nejdříve proberu s vedoucím, nebo ředitelem, dříve než ji začnu řešit na chodbě nebo na veřejnosti.
 • Nesděluji výši svých příjmů. Výplatní páska není interním oběžníkem. Svou nespokojenost se mzdou řeším tam, kde je mzda určena, ne na chodbě s klienty a kolegy.
 • Nechodím si ke klientům přivydělávat „bokem“ či mimo pracovní dobu. V případě pracovních aktivit mimo Charitu Český Těšín rozlišuji mezi svými a charitními klienty.

 

Také ve svém volném čase, mimo práci, svým jednáním a chováním utváříme obraz nejen o sobě a své rodině, ale svým okolím můžeme být vnímáni jako charitní zaměstnanci a proto je na místě i zde myslet na některé zásady.

 • I při návštěvách restaurací, kaváren, hospod, koncertů, veřejných akcí apod. si uvědomuji, že svým chováním vypovídám nejen o sobě, chovám se tedy slušně, nevyhledávám zařízení, kde chodí klienti, apod.
 • Nejen v práci, ale i na veřejnosti hovořím slušně, vyhýbám se černému humoru, vtipům a narážkám se sexuálním, xenofobním, či diskriminačním podtextem.
 • Nepoužívám negativní hodnocení své práce, svých kolegů na sociálních sítích. I v prostředí sociálních sítí komunikuji slušně, vyhýbám se černému humoru, vtipům a narážkám se sexuálním, xenofobním, či diskriminačním podtextem.
 • Na veřejnosti a u kolegů nevystupuji proti hodnotám organizace, ale posiluji informování veřejnosti a diskuzi o těchto hodnotách. Svým chováním a jednáním se snažím přispět k humanizaci svého okolí.

 

Podpořte nás