Péče o zaměstnance

 

Stejně jako jsou pro naše služby důležití jejich klienti, jsou pro Charitu Český Těšín důležití její zaměstnanci. Spokojenost našich pracovníků je klíčovým faktorem pro stabilitu a rozvoj organizace, a proto má péče o zaměstnance v Charitě Český Těšín svou nezastupitelnou roli. Charita Český Těšín má vypracovaný systém finančních a nefinančních benefitů, který stále vyvíjíme a modifikujeme, tak aby byl co nejvíce účinný a vyhovující. Na skladbě a proměnách systému benefitů se podílejí sami zaměstnanci; naší snahou totiž je, aby byly benefity funkčními a ceněnými, nikoli prázdnými slupkami.

 

Řádné a mimořádné odměny

Charita Český Těšín má zpracovaný systém řádných a mimořádných odměn. Mimořádné odměny navrhují vedoucí středisek za pracovní výkony nad rámec pracovních povinností. Řádné odměny jsou poskytovány zaměstnancům po provedené účetní závěrce jako podíl na hospodářském výsledku organizace. (v roce 2014 tvořila tato odměna cca 120% měsíční mzdy). Trošku mimo tento systém stojí tzv. vánoční odměny, které udělovány na začátku prosince a tvoří je i finanční i nefinanční složka.

 

Růst mezd

Mimo růst mezd, který se odvíjí od profesního růstu zaměstnance, garantuje Charita Český Těšín svým zaměstnancům každoroční růst mezd ve výši 1%.

 

Příspěvek na penzijní připojištění

Zaměstnancům, kteří mají uzavřené penzijní připojištění, přidává Charita Český Těšín k jejich vlastnímu vkladu každý měsíc tzv. příspěvek zaměstnavatele.

 

Příspěvek na stravování

Podle Zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zaměstnancům umožnit stravování. Charita Český Těšín svým zaměstnancům navíc stravování zajišťuje a v případě splnění podmínky (min. 5 hodinová směna) stravu z poloviny hradí.

 

Příspěvek na pojištění proti škodám způsobeným zaměstnavateli

Zaměstnanci Charity Český Těšín mají možnost nechat si zajistit pojištění proti škodám způsobeným zaměstnavateli; v tomto případě hradí 50% pojistné částky zaměstnavatel.

 

Dárkové poukázky

Zpravidla 2x ročně dostávají zaměstnanci Charity Český Těšín stále populární dárkové poukázky (v roce 2014 to bylo v celkové hodnotě 2.000,- Kč) na nákup služeb a zboží a volnočasové aktivity.

 

Výroční poukázky

Zaměstnanci Charity Český Těšín mají nárok na dárkové poukázky také při výročích, a to při kulatinách (musí mít v organizaci odpracované min. 2 roky) nebo po 4 letech odpracovaných v organizaci. 

 

5 týdnů dovolené

Vnitřní normou organizace je stanoveno, že zaměstnanci Český Těšín mají nárok na 5 týdnů dovolené, s tím, že minimálně jednou ročně si vybírají 14 po sobě jdoucích dní.

 

„Pracovní měsíc“

Vnitřní normou organizace je stanoveno, že je v rámci Charity Český Těšín u zaměstnanců, kteří mají pravidelné rozložení pracovní doby uplatněno vyrovnávací období jednoho měsíce. Z toho plyne, že zaměstnanci si mohou z velké části korigovat rozložení pracovní doby.

 

Velikonoční a dušičkové volno

Stalo se již téměř pravidlem, že na Velký pátek a „Dušičky“ je v Charitě Český Těšín realizováno celoorganizační volno.

 

Akce pro zaměstnance

Pro své zaměstnance pořádá Charita Český Těšín v průběhu roku různé akce, na jejichž podobě se mohou podílet – 2x ročně výlet, vánoční setkání, duchovní obnova, sportovní den.

 

Divadlo

S kladným ohlasem se setkalo a tak v posledních letech pořádá Charita Český Těšín divadelní představení pro zaměstnance v Těšínském divadle (v druhé polovině roku) a jejich děti v českotěšínské Bajce (na den dětí).

 

Ceny sv. Mikuláše

Každoročně udílí Charita Český Těšín ceny sv. Mikuláše za přínos k rozvoji charitního díla. O nositelích tohoto ocenění rozhodují sami zaměstnanci.

 

Volba pracovního oděvu

Všichni zaměstnanci Charity Český Těšín mají každoročně nárok na pracovní oděv a obuv dle vlastního výběru. Vedoucí středisek a pracovníci vystupující jménem organizace mají navíc nárok na tzv. repre oděvy.

 

Volba vzdělání

Zaměstnanci Charity Český Těšín mají možnost ovlivnit své vzdělávací plány a zvolit si v rámci možností svou vlastí odbornost, v níž se chtěli dále zdokonalovat.

 

Podpora aktivit dětí zaměstnanců

Zaměstnanci Charity Český Těšín mají možnost čerpat příspěvek na podporu systematických volnočasových aktivit svých dětí.

 

Podpořte nás