Principy

Principy naší činnosti vycházejí z výše definovaných hodnot. Máme za to, že dodržováním těchto principů dochází hodnoty, které uznáváme, svého naplnění.

 

Lidskost

Lidskostí je míněn pohled a zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost se svými bio-psycho-sociálními a duchovními potřebami. Stejně tak se jedná o zdravou empatii, a to jak vůči klientům, tak i vůči spolupracovníkům, to vše při zachování míry a vlastní přirozenosti. Praktickým projevem lidskosti je nejen ochota a vůle pomoci, ale také otevřenost vůči ostatním, nevnucování a respekt k člověku.

Vstřícnost, zaujetí

Vstřícnost vůči druhým, otevřenost vůči zájemcům se projevuje v konkrétních postojích nikoli jen slovy. Zaujetí pro druhé, pro jejich situaci je volním východiskem pro připravenost pomoci. Toto zaujetí předpokládá i jistou mír sebeobětování; pro bližní, pro klienty, pro svou práci jsme ochotni obětovat část svého já, svého pohodlí, svého času. Zdravá míra sebeoběti je typická pro všechny pomáhající profese.

Spravedlnost

Spravedlnost je v tomto kontextu míněna ne jako slepé dodržování norem, ale vnímáme ji jako spravedlnost v míře a přístupu. Jedná se zde o nediskriminaci klientů, či jejich skupin, rovné rozdělování míry péče v závislosti na potřebách klientů. Zároveň se ale jedná o dodržování spravedlivé míry mezi kolegy a v rámci hierarchických vztahů v organizaci, kdy je spravedlnost závazkem pro vedoucí pracovníky. Hájíme oprávněné zájmy druhých, nejen klientů, ale také svých kolegů.

Rovnost, partnerství

Klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery. Každý z nich má svá práva a povinnosti. Respektování této rovnosti je nutným předpokladem k efektivní pomoci a dlouhodobému naplňování našeho poslání a cílů. V okamžiku, kdy je rovnost vychýlena dochází k deformaci partnerského vztahu a může dojít k deformaci samotné služby v její podstatě. V tomto ohledu je důležitá tolerance mezi pracovníky a klienty, stejně jako mezi oběma skupinami navzájem.

Důležitost jedince

Vzhledem k povaze naší činnosti, kdy v centru zájmu stojí člověk, nabývá na významu hodnota jednotlivce. Stejně jako je pro Charitu Český Těšín důležitý každý zaměstnanec (je součástí pracovního týmu a bez něj není tým kompletní), tak i každý náš klient by měl mít oprávněný pocit, že je pro naše pracovníky důležitý (bez klientů nemá služba smysl, je prázdnou slupkou).

Křesťanský základ

Caritas je milosrdná láska, kterou Kristus projevoval bližním a toto poselství zanechal svým učedníkům. Charita Český Těšín si plně uvědomuje křesťanský základ, z něhož vyrůstá, stejně jako skutečnost, že je součástí struktur Římskokatolické církve. Není pro nás klíčová konfesní příslušnost, ale živost Božího ducha, působícího a projevujícího se v „caritas“.

Stabilita

Pro každý dům jsou důležité základy, bez nichž by nedokázal odolat otřesům. Stejně tak je pro pomyslnou stavbu „Charity Český Těšín“ zásadní stát na pevných základech. Stabilitou je v tomto smyslu míněna funkční a pevná organizační struktura, zajištěné financování, jasná vize a cíl vedení organizace, stejně jako zdravá personální politika a fundament v podobě loajálních a spokojených zaměstnanců. Všechny tyto prvky je zapotřebí ale stále rozvíjet a pečovat o ně, tak aby organizaci podržely v časech ne zcela příznivých.

 

Inovativnost, flexibilita

Stejně jako je důležitá stabilita je důležitý i progresivní prvek. Bez vývoje totiž může přijít stagnace a ta je prvním krokem zániku. Uvědomujeme si, že je důležité mít oči otevřené, dívat se kolem, sledovat změny v okolí a nejen se jim přizpůsobovat, ale chceme, aby Charita Český Těšín přinášela prvky pozitivního vývoje a posunu. Být moderní ale neznamená být módní a i inovace musí mít daný směr.

Důvěryhodnost

Při naší činnosti jsou důležité vztahy; vztahy s klienty, s jejich rodinami, vztahy s okolím. A pro trvalost a kvalitu jakéhokoli vztahu je podstatná důvěra. Díky ní se mohou vztahy vyvíjet. Naší snahou tedy je, aby byla Charita Český Těšín jako důvěryhodná organizace nejen  vnímána, ale aby jí pro své klienty a široké okolí byla. I proto je důležité budovat a posilovat důvěru uvnitř organizace, mezi pracovníky a vedením a mezi pracovníky navzájem.

Ekonomické zdraví, soběstačnost

Abychom mohli pomáhat, a naplňovat své poslání potřebujeme mít zajištěnou přítomnost. Charita Český Těšín si uvědomuje svou odpovědnost na své zaměstnance, přenesenou zodpovědnost za klienty a z toho pramenící nutnost řádného hospodaření. Vyrovnaný rozpočet a prorůstovou ekonomiku vnímáme jako nezbytnou podmínku toho, abychom mohli efektivně fungovat a své síly soustředit na důležité a rozvoj organizace. Pokud budeme plně a výhradně závislí na druhých nebudeme moci plně rozvinout své možnosti.

Konkurenceschopnost

I poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb se postupem času stává konkurenčním prostředím.  V tomto kontextu nabývá na důležitosti konkurenceschopnost. Konkurenci v sociální oblasti vnímáme pozitivně, jako výzvu, jako zrcadlo, jako motor posunu. Charita Český Těšín chce být konkurenceschopná. Chceme poskytovat kvalitní služby, tak aby nám naši klienti zůstali věrni, chceme dávat klientům něco více než jiní poskytovatelé služeb. Konkurenceschopnost znamená mimo jiné i to, že se chceme soustředit na to, co umíme, co nám jde a v čem jsme dobří.

Kvalita

Kvalita služeb, kvalita vykonané práce, kvalita pracovníků – to nemají být prázdné pojmy. Charita Český Těšín vnímá kvalitu jako široce koncipovaný ukazatel pro svou činnost, který se nezužuje na řemeslně zpracované standardy kvality sociálních, zdravotních nebo jiných služeb. Jde nám především o kvalitu vůči klientům i širokému okolí.

Podpořte nás