Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním Charitního střediska „Kometa“ je pomoc při začleňování dětí a mladých lidí, kteří se ocitli nebo se mohou ocitnout v nepříznivé situaci, do společnosti. Charitní středisko „Kometa“ se snaží o pozitivní změny v jejich životě a přijetí zodpovědnosti za svůj život (např. dokončení školní docházky, nalezení stálého zaměstnání a stabilita ve vztazích). Středisko nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, odbornou pomoc, informace a podporu při zvládání každodenních situací.

 

Cíle

Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předáním společensky přijatých hodnot a zodpovědnosti.

Činnosti k naplnění cíle:

 • provázení mladých lidí jejich dospíváním,
 • navazování důvěry a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivých životních situací,
 • nabízení vhodného a bezpečného prostředí pro smysluplné trávení volného času,
 • zprostředkování navazování vrstevnických vztahů,
 • napomáhání klientům překonávat nepříznivou situaci.

Charitní středisko „Kometa“ neprovozuje - oddílové schůzky, jakékoliv kroužky, ideologicky zaměřené programy a psychoterapie.

 

Našimi klienty jsou:

Děti a mládež ve věku 6-21 let, jež se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo ji mohou v budoucnu zažívat. Jedná se zejména o rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, životní krize a jiné životní události, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné jejich vlastními silami Stejně tak se mohou setkávat s šikanou, drobnou kriminalitou, vandalismem, násilnými projevy, útěky z domova, konflikty v místní lokalitě, rasismem, zneužíváním návykových látek, záškoláctvím, trestním stíháním, domácím násilím. Klienti žijí v prostředí, které způsobuje jejich izolovanost (např. v místních lokalitách, ubytovnách), mohou mít sníženou schopnost adaptace a navazování vztahů anebo se ocitají v jiných omezujících životních podmínkách.

Služby neposkytujeme osobám:

 • pohybujícím se pomocí invalidního vozíku nebo jiných speciálních pomůcek – středisko není bezbariérové,
 • s vážným zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením – zařízení není přizpůsobeno k bezpečnému pohybu,
 • jejichž zdravotní postižení neumožňuje komunikaci obvyklým způsobem,
 • nehovořícím česky, slovensky nebo polsky – pracovníci neovládají ostatní jazyky, aby mohli s klientem komunikovat.

 

Zásady

 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost, se svými potřebami.
 • Vstřícnost, zaujetí – otevřenost vůči zájemcům o službu, klientům a jejich blízkým.
 • Rovnost, partnerství – klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery. Pracovníci střediska vnímají klienty bez rozdílu jejich barvy pleti, vyznání, životního stylu a finančního stavu.
 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče, dle potřeb klientů.
  Individuální přístup – ke každému je přistupováno dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.
 • Bezplatnost – služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Anonymita - klienti mají možnost zůstat v anonymitě. Dokumentace je vedena pod kódem klienta a klienti mají právo do ní nahlížet. Anonymita je dodržována i vůči třetím osobám.
 • Pomoc a podpora - snažíme se dětem a mladým lidem pomáhat, jak rozlišit přijatá pravidla společnosti, podporujeme přátelské vztahy, které postrádají v přirozeném prostředí.
 • Nízkoprahovost – v Charitním středisku „Kometa“ je zajišťována maximální přístupnost a snaha o snížení překážek z hlediska psychického, sociálního a finančního. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty a pracovníky. Každý, kdo do střediska přichází, se může připojit k nabízeným aktivitám, není vyžadována žádná registrace.

 

Podpořte nás