Grantík Charity Český Těšín

 

Grantík je nový přírůstek do charitní rodiny. Velké úkoly a obtížné zkoušky přenechává zatím svým starším a větším bratrům a vědom si svých limitů a vyzbrojen svými zbraněmi vyráží na pomoc těm, kteří se potýkají se svými vlastními omezeními.

Grantík Charity Český Těšín je systém minigrantů poskytovaných Charitou Český Těšín fyzickým osobám s handicapem. Posláním Charity je pomoc potřebným a Grantík je jedním z nástrojů, pomocí kterého chce Charita Český Těšín toto poslání naplňovat.

 

Cíl

Grantík si klade za cíl pomoc a podporu osob s fyzickým či mentálním omezením v překonávání bariér v jejich každodenním životě. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytnutí finančního příspěvku.

 

Kdo může žádat o příspěvek

O příspěvek mohou žádat fyzické osoby české státní příslušnosti bez omezení věku (u dětí žádá jejich zákonný zástupce) žijící v domácím prostředí s trvalým bydlištěm na území působnosti Charity Český Těšín, dle aktuálního platného dekretu (tzn. obce Albrechtice, Český Těšín, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Havířov, Hnojník, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Chotěbuz, Karviná, Komorní Lhota, Petrovice, Prostřední Suchá, Ropice, Soběšovice, Stonava, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí).

 

Výše a účel finančního příspěvku

Finanční příspěvek bude poskytnut do výše 10 000 Kč, a to výhradně jako spolufinancování nákupu materiálu nebo služeb související bezprostředně s výše uvedeným cílem. Pro rok 2015 byla k rozdělení určena částka 80 tis. Kč.

Finanční příspěvek lze tedy využít na nákup kompenzačních pomůcek, vybavení domácností, zajištění odstranění fyzických bariér v bytových jednotkách, apod. Finanční příspěvek nemůže být použit na nákup služeb poskytovaných Charitou Český Těšín (zejména asistenční služby, půjčovna pomůcek).

Finanční příspěvek Grantíku Charity Český Těšín bude poskytnut formou darovací smlouvy. Poskytnutá podpora bude ve smlouvou stanoveném termínu a způsobem vyúčtována.

 

Způsob podání žádosti o finanční příspěvek

Žádost o finanční příspěvek lze podat výhradně písemně s podpisem žadatele a na předepsaném formuláři, dostupného na webových stránkách Charity Český Těšín a jeho odesláním na adresu:

Charita Český Těšín
Mírová 8
737 01 Český Těšín

 

Hodnocení žádostí o finanční příspěvek

O poskytnutí podpory bude rozhodovat hodnotící komise komise jmenovaná ředitelem organizace a schválená Radou Charity Český Těšín na základě zaslaných žádostí (viz výše). Hodnocení žádostí bude probíhat v několika fázích. Hodnotící komise v 1. kole výběru vybere žadatele, u kterých proběhne sociální šetření, na jehož základě poté komise v 2. kole výběru vybere konečné příjemce příspěvku.

Členy hodnotící komise pro rok 2015 jsou:

Mgr. Andrea Beličinová, vedoucí oddělení sociálních věcí Městského úřadu Český Těšín
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra
Mgr. Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín

 

Vyúčtování finančního příspěvku

Poskytnutý finanční příspěvek je příjemce povinen vyúčtovat na předepsaném formuláři, který je rovněž k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín. Spolu s tímto vyúčtováním je příjemce povinen doložit fotodokumentaci a kopie dokladů o zaplacení úhrad souvisejících s poskytnutým příspěvkem.

 

Časový harmonogram

 

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na:
Lucie Richterová, tel. 730 816 774, e-mail: projekty@ceskytesin.charita.cz

 

Formuláře ke stažení

 

 


Podpořte nás