Veřejný závazek

 

Poslání azylového domu pro matky s dětmi

Posláním Charitního domu pro matky v tísni je podpora a zajištění ubytování, a to v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociálním poradenstvím, aktivizací a dalšími činnostmi napomáháme objevit, získat nebo si udržet dovednosti a schopnosti pro návrat do přirozeného prostředí.

 

Cíle azylového domu pro matky s dětmi

Hlavním cílem je pomoc při řešení problematické životní situace uživatelky a její navrácení do samostatného života.

Dílčí cíle:

 • naučit uživatelky samostatně řešit své problémy, orientovat se v náročných situacích,
 • usilujeme o dosažení toho, aby během pobytu v zařízení měla uživatelka možnost urovnat si své osobní záležitosti, aby se sama naučila vyřizovat si své záležitosti na úřadech, dle možnosti chceme uživatelkám pomoci nabýt praktické dovednosti, pomoci jim při integraci do společnosti,
 • posílení emoční vazby mezi matkou a dítětem.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení a nejsou schopny svou situaci vlastními silami vyřešit. Matky mohou být ohroženy domácím násilím. Matku lze přijmout pouze zletilou, věková hranice je 18 let. Děti bez omezení věku až do zletilosti, zletilé dítě pouze pokud splňuje podmínky nezaopatřeného dítěte (do 20 let pokud studuje). Babičky, které mají dítě svěřené do péče.  

Komu není služba určena:

 • osobám, které potřebují bezbariérový přístup,
 • cizincům, kteří nehovoří českým nebo slovenským jazykem,
 • osobám, které vyžadují speciální alternativní způsob komunikace,
 • osoby, které nejsou soběstačné při péči o vlastní osobu,
 • uživatelkám s více než čtyřmi dětmi – z důvodu kapacity pokojů.

 

Poskytované činnosti

 • pomoc při zajištění stravy,
 • ubytování,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
 • návazné, komunitní a individuální aktivity pro matky i děti.

 

Zásady poskytovaných služeb

 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost se svými potřebami.
 • Vstřícnost, zaujetí – otevřenost vůči zájemcům o službu, klientům a jejich blízkým.
 • Rovnost, partnerství – klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery.
 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče dle potřeb klientů.
 • Individuální přístup – ke každému přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají