Veřejný závazek

Poslání

Posláním Charitní poradny je poskytnutí informací, rad a pomoci osobám, které jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pomoc je poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a na odborné úrovni. Charitní poradna usiluje, aby občané znali svá práva a povinnosti, byli informováni o dostupných službách, uměli vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

 

Cíle poradny

Cílem služby je uživatel informovaný o svých právech a povinnostech, který je schopen aktivně řešit svou nepříznivou situaci.

Činnosti, které vedou k naplnění cíle:

 • předání informací, které za aktivní účasti uživatele, vedou k odstranění nebo zmírnění nepříznivé sociální situace,
 • pomoc uživatelům rozpoznat jejich vlastní možnosti pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání,
 • informování uživatele o jejich právech a povinnostech,
 • vytvoření dostatečně bezpečného a odborného prostředí pro to, aby uživatelé získali důvěru a mohli se tak ve své situaci snadněji orientovat a nacházet řešení.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích nebo ochrany spotřebitele. V případě kontaktování poradny osobou mladší 18–ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc, která se této věkové skupině věnuje.

Charitní poradna je určena pro:

 • etnické menšiny,
 • osoby bez přístřeší,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • seniory,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • osoby v krizi

Službu neposkytujeme: 

 • osobám, které potřebují bezbariérový přístup,
 • cizincům, kteří nehovoří českým nebo slovenským jazykem, bez doprovodu tlumočníka,
 • osobám, vyžadujícím speciální, alternativní způsob komunikace, se kterými se poradce nedorozumí.

 

Principy při poskytování služby

 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost se svými potřebami.
 • Vstřícnost, zaujetí – otevřenost vůči zájemcům o službu, klientům a jejich blízkým.
 • Rovnost, partnerství – klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery.
 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče dle potřeb klientů.
 • Individuální přístup – ke každému přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.
 • Anonymita – služba může být poskytována anonymně, bez sdělení osobních údajů.
 • Bezplatnost – služby poradny jsou poskytovány zdarma.