Veřejný závazek

 

Poslání domova pro seniory

Posláním Charitního domu pro seniory je poskytovat ubytování a další činnosti související s péčí o vlastní osobu a domácnost seniorům, kteří z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu, nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby. Služby domova jsou poskytovány s ohledem na individuální situaci každého klienta tak, aby zachovávaly důstojnost a podporovaly klienta v jeho samostatnosti nebo udržování stávajících schopností. Rodinné prostředí je zajištěno  možností vybavení pokoje vlastním nábytkem, fotografiemi.

 

Cíl domova pro seniory

Cílem je umožnit seniorům důstojné prožití stáří a podporovat je v naplňování potřeb v oblastech, na kterých se klient s pracovníkem dohodne. Jedná se zejména o oblast poskytnutí ubytování a stravy, péče o vlastní osobu a hygienu, kontakt s rodinou a okolním prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při vyřizování osobních záležitostí.

Činnosti vedoucí k naplňování cílů

 • podporování klientů v soběstačnosti a samostatnosti (neděláme to, co klient zvládne sám),
 • přirozená aktivizace (podporování v pokračování činností, které klient dělá rád),
 • podporování kontaktů s rodinou a okolím,
 • zachovávání vazby s místní komunitou (setkání seniorů pořádaných Obecním úřadem, návštěvy knihovny, besed a přednášek),
 • nabídka duchovní podpory,
 • realizace společenských aktivit (mezigenerační setkávání, odborné přednášky velikonoční, vánoční výstavy),
 • doprovázení klientů až k přirozenému závěru jejich života tak, aby nikdo nemusel odcházet osamocen a bez duchovní podpory,

Rozvojové cíle na rok 2015

 • vybavit pokoje elektrickými postelemi (20x) a nočními stolky (10x),
 • přizpůsobit dvě bezbariérové koupelny,
 • zajistit zvedák.

 

Cílová skupina

 • osoby starší 65-ti let žijící trvale na území České republiky, v odůvodněných případech, které definuje zařízení, je možné přijmout osobu mladšího věku,
 • osoby, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost,
 • osoby, které z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu, nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit osoby blízké či terénní sociální služby.

Služba nemůže být poskytnuta z důvodu:

 • nedostatku kapacity,
 • požadavku služby neobsažené v nabídce domova,
 • nepříznivého zdravotního stavu (je zapotřebí péče ve zdravotnickém zařízení),
 • výpovědi v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti z důvodů porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy,
 • prokázaného psychiatrického onemocnění,
 • prokázaného mentálního postižení,
 • řešení pouze bytové situace bez nutnosti sociální služby.

 

Principy poskytování sociální služby

 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost, se svými potřebami.
 • Vstřícnost, zaujetí – otevřenost vůči zájemcům o službu, klientům a jejich blízkým.
 • Rovnost, partnerství – klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery.
 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče, dle potřeb klientů.
 • Individuální přístup – ke každému přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.
 • Soukromí – respektujeme právo klientů na soukromí.