Charitní středisko sociální rehabilitace


  • Tel.: 739 247 747, 731 454 650, 603 287 231
 
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Šárka Jonsztová - vedoucí střediska

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace je podpora sociálního začlenění osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením. Poskytováním služby těmto uživatelům zvyšujeme míru jejich schopností zapojit se do běžného způsobu života nebo jim pomáháme při řešení jejich potíží, a tak přispíváme ke zkvalitnění jejich života.

Cílovou skupinou jsou osoby, v krizi a rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (především jde o uživatele služeb charitních a jiných sociálních zařízení), dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, osoby ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské, senioři.

Cíl služby

Hlavním cílem je podpořit u uživatelů jejich osobnostní potenciál při integraci do společenského života. Dílčími cíly je podpořit u uživatelů:

  • osvojení si potřebných dovedností
  • zvýšení míry jejich sebevědomí, sebeprosazení a samostatnosti
  • rozvoj tělesných, duševních a společenských schopností a dovedností

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Šárka Jonsztová - vedoucí střediska Mgr. Michal Kawulok - sociální pracovník Mgr. Jana Turoňová - sociální pracovník
Podpořte nás