Název projektu: Rozvojový plán Charity Český Těšín

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

Výzva: 03_17_071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Hlavní cíl programu: Cílem projektu, financovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu, je rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb Charity Český Těšín v souladu se současnými trendy prostřednictvím provedení procesního auditu organizace a auditu kvality poskytovaných sociálních služeb, vytvoření a pilotního ověření dlouhodobého plánu s definicí klíčových rozvojových cílů, udávajících vizi a směřování organizace v dlouhodobém horizontu.

Logo OPZ barevné

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: "S automobily k lepší péči"

Registrační číslo: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002243

Doba realizace:
1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Výzva: 06_16_39 - Rozvoj sociálních služeb

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence a pečovatelské služby poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské, a to Charitou Český Těšín, Charitou Hlučín a Charitou Studénka na území Moravskoslezského kraje, pořízením 7 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb.


projekt ministerstvo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zdravý spánek na nových postelích

Datum zahájení projektu: 02.01.2015

Datum ukončení projektu: 30.11.2015

Doba trvání projektu: 11 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 978 256,00

Stručný obsah projektu:

Tento projekt je zaměřen na zlepšení vybavení domovů pro seniory Charity Český Těšín. Obsahem projektu je nákup elektricky polohovatelných postelí za účelem výměny starých, dlouhodobě používaných a nevyhovujících postelí. Nedílnou součástí nového inventáře budou noční stolky s výklopnou deskou. Postele chceme nakoupit pro oba naše domovy pro seniory, a to Charitní dům v Hnojníku a Charitní dům pokojného stáří. Podstatnou součástí projektu bude výběr dodavatele a následný nákup postelí a jejich instalace.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti, což náš projekt splňuje. Nákupem nových, elektronicky polohovatelných postelí včetně nočních stolků s výklopnou deskou zvýšíme kvalitu poskytovaných sociálních služeb a zajistíme seniorům lepší životní podmínky.

Cíle projektu:

Charita Český Těšín provozuje dva domovy pro seniory, v Českém Těšíně a Hnojníku. V obou zařízeních postupně modernizujeme vybavení, ale část postelí pro klienty je stále v nevyhovujícím stavu. Postele jsou staré, dlouhodobě používané a našim klientům neposkytují dostatečné pohodlí. Senioři si nemohou polohovat manuální lůžka sami, neboť jim to nedovoluje jejich zdravotní stav, nebo je pro ně manipulace s lůžkem obtížná. Jelikož nejsou schopni pracovat s lůžkem samostatně, potřebují asistenci personálu. Čím více času pak stráví pracovnice touto pomocí, o to méně se pak mohou klientům věnovat v jiných důležitějších oblastech. Realizací projektu tak dojde ke skokovému (výraznému) navýšení kvality poskytované péče a možností našich domovů pro seniory.

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás