Charitní středisko "Kometa"


  • Tel.: 603 287 666
 
Centrum 2296, Karviná-Mizerov, 734 01 Vedoucí služby: Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Posláním nízkoprahového zařízení „Kometa“ je pomoc při začleňování dětí a mladých lidí do společnosti, jež se ocitli v nepříznivé situaci a pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Snaží se o pozitivní změnu v jejich životě, aby lépe přijali zodpovědnost za svůj život, poskytuje jim bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času, odbornou pomoc a informace, jako podporu při zvládání každodenních situací.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska Bc. Helena Bednářová - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás