Charitní středisko sociální rehabilitace


  • Tel.: 603 287 231, 739 247 747, 734 796 858
 
Ostravská 285, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Turoňová - vedoucí sekce prevence

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby je bezplatná podpora sociálního začlenění osob z cílové skupiny, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou vyčleněny mimo běžný život a nemohou se do něho zapojit. Poskytováním služby těmto klientům zvyšujeme míru jejich samostatnosti a schopnosti aktivně se začlenit do běžného způsobu života. Zároveň nabízíme pomoc a společně hledáme možnosti řešení jejich situace.

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské dovolené.

Cíle

Cílem je klient, který je schopen se samostatně zapojit do běžného života a ví, jak zvládat a řešit každodenní situace (např. finanční hospodaření, nákup, vaření, vyřizování na úřadech).

Činnosti vedoucí k naplnění cíle:

  • Pomoc a podpora při hledání bydlení – pomoc s vyplněním žádosti o byt, pomoc a nácvik při vyhledávání vhodných bytu, doprovod na úřad, nácvik a ukázka placení nájmu a energie (např. SIPO, bankovní převod), zprostředkování návazných služeb (např. azylové bydlení) apod.,
  • Pomoc a podpora klienta v oblasti hospodaření s financemi – pomoc s vyplněním žádostí o dávky, doprovod na úřady, nácvik finančního plánování (poskytnutí formuláře a ukázka domácího rozpočtu), zprostředkování návazných služeb (např. Charitní poradny, poradna při finanční tísni) apod.,
  • Pomoc a podpora při uplatnění na trhu práce – pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu, pomoc při hledání vhodného zaměstnání, nácvik jednání u přijímacího pohovoru, pomoc při hledání zaměstnání, doprovod a nácvik jednání na úřad práce aj.,
  • Nácvik péče o děti a domácnost, - ukázka jak fungují spotřebiče, ukázka běžného úklidu, nákupu, nácvik vaření …,

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Turoňová - vedoucí sekce prevence Bc. Kateřina Hajdušková - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás