Charitní poradna

 

Poradna - nový Michael

Poslání

Posláním Charitní poradny je poskytnutí informací, rad a pomoci osobám, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací anebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout. Pomoc je poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a na odborné úrovni. Charitní poradna usiluje, aby občané znali svá práva a povinnosti, byli informováni o dostupných službách, uměli vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

 

Cíl

Cílem Charitní poradny je:

 • klient informovaný o svých právech a povinnostech,
 • klient, který je schopen aktivně (sám či za pomoci sociálního pracovníka) řešit svou nepříznivou situaci.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích nebo ochrany spotřebitele.

Poradna je anonymní a věk klientů není zjišťován. Jestliže v průběhu konzultace zjistíme, že se jedná o osobu mladší  18–ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc, která se této věkové skupině věnuje.

 

Charitní poradna je určena pro:

 • etnické menšiny,
 • osoby bez přístřeší,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • seniory,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • osoby v krizi.

 

Službu nemůžeme poskytnout: 

 • osobám, které potřebují bezbariérový přístup (možný pouze telefonní nebo písemný kontakt),
 • cizincům, kteří nehovoří českým nebo slovenským jazykem, bez doprovodu tlumočníka,
 • osobám, vyžadujícím speciální, alternativní způsob komunikace, se kterými se poradce nedorozumí,
 • osobám žádajícím pouze právní zastupování

 

Zásady poskytované služby

 • Bezplatnost – služby Charitní poradny jsou poskytovány zcela zdarma.
 • Anonymita a mlčenlivost – služba je poskytována anonymně bez nutnosti sdělovat osobní údaje. Pracovníci Charitní poradny jsou ze zákona vázání mlčenlivostí a bez výslovného souhlasu klientka nepředávají informace dalším osobám a institucím, vyjma platné legislativy (např. § 367 a § 368 trestního zákoníku, a to neoznámení a nepřekažení trestného činu).
 • Nestrannost, nezaujatost – ke klientům přistupujeme bez rozdílů a bez předsudků, klient a pracovník jsou rovnocennými partnery. Charitní poradna je zcela nezávislá na ostatních službách a zařízeních, neupřednostňuje klientka z jiné služby.
 • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost klienta, ke každému klientovi přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb. Pracovník plně respektuje právo klienta se svobodně rozhodnout.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.

 

Oblasti poradenství

Poradenství nabízíme zejména v těchto oblastech:

 • dluhová problematika (problematiku smluv, rizika bankovních a nebankovních půjček, druhy a fáze exekuce, exekuce – výkon rozhodnutí, insolvenční řízení a jeho účastníci, důsledky neplacení dluhů, možnosti řešení dluhů, splátkové kalendáře, prevence zadluženosti, návrhy jak hospodařit v rodinném rozpočtu apod.
 • rodina a mezilidské vztahy (rozvod, určení otcovství, svěření do péče, výživné…)
 • bydlení (nájemní, podnájemní smlouva, ukončení nájmu …)
 • sociální dávky a sociální pomoc
 • majetkoprávní vztahy
 • ochrana spotřebitele
 • pracovní právo (pracovní smlouvy, konkurenční doložka, ukončení pracovního poměru).

 

V rámci Charitní poradny nabízíme:

 • vytvoření dostatečně bezpečného a odborného prostředí pro to, aby klienti získali důvěru a mohli se tak ve své situaci snadněji orientovat a nacházet řešení,
 • předání informací, které za aktivní účasti klienta, vedou k odstranění nebo zmírnění nepříznivé sociální situace,
 • pomoc klientům rozpoznat jejich vlastní možnosti pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání, podpora klientů při hledání možných alternativ řešení, 
 • informování klientů o jejich právech a povinnostech,
 • předání informací o jiných dostupných službách,
 • projednání problému klientka za přispění odborné právní rady.

S ohledem na závažnost a komplikace případů, mohou pracovníci přizvat ke konzultaci právníka, který poskytuje právní nadhled k danému případu.

Oddlužení

Dne 11.4.2018 udělilo ministerstvo spravedlnosti Charitě Český Těšín akreditaci, díky které je Charitní poradna oprávněna k sepisu a podání insolvenčního návrhu.

V oblasti oddlužení poskytujeme zejména tyto činnosti:

 • konzultace (sdělíme základní podmínky pro oddlužení, provedeme orientační výpočet a sdělíme, co vše je potřeba k návrhu na povolení oddlužení doložit)
 • sepis návrhů (poté, co má pracovník k dispozici potřebné dokumenty, připraví návrh na povolení oddlužení)
 • podání návrhu (podání insolvenčního návrhu k soudu).

Pravidla pro klienty Charitní poradny

Pravidla pro klienty poradny

 

GDPR

 

 

Provozní doba Charitní poradna:

    Ambulantní forma

 • pondělí      8 - 14 hod. pro neobjednané   
 • úterý          8 - 14 hod. pro objednané                                               
 • středa        9 - 17 hod. pro objednané
 • čtvrtek       8 - 14 hod. pro objednané

    Terénní forma

Jedná se o doprovody na úřady a veřejné instituce ve městě Český Těšín, dále o doprovody k okresním soudům v Karviné, Havířově, Frýdku- Místku a ke krajskému soudu v Ostravě a také o doprovody k jednání s insolvenčním správcem.

 • Po - Pá dle individuální domluvy

Kontakty                                                                                                    foto_letak

Mgr. Jana Turoňová, vedoucí Charitní poradny

Tel.: 603 287 231

Email: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

 

Mgr. Michal Kawulok, sociální pracovník

Tel.:731 454 650

Email: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz

 

Mgr. Tereza Čerešňová, sociální pracovník

Tel.:734 796 858

Email.: tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz

 

 

 

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo_Cesky_Tesin_RGB-nové