Veřejný závazek Charitní poradny Český Těšín

 

Poslání

Posláním Charitní poradny je poskytnutí informací, rad a pomoci osobám, které jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pomoc je poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a na odborné úrovni. Charitní poradna usiluje, aby občané znali svá práva a povinnosti, byli informováni o dostupných službách, uměli vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Cíl služby Charitní poradny

Cílem služby je uživatel informovaný o svých právech a povinnostech, který je schopen aktivně řešit svou nepříznivou situaci.

Činnosti, které vedou k naplnění cíle:

 • vytvoření dostatečně bezpečného a odborného prostředí pro to, aby klienti získali důvěru a mohli se tak ve své situaci snadněji orientovat a nacházet řešení,
 • předání informací, které za aktivní účasti klienta, vedou k odstranění nebo zmírnění nepříznivé sociální situace,
 • pomoc klientům rozpoznat jejich vlastní možnosti pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání, podpora klientů při hledání možných alternativ řešení,
 • informování klientů o jejich právech a povinnostech,
 • předání informací o jiných dostupných službách,
 • projednání problému klientka za přispění odborné právní rady

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích nebo ochrany spotřebitele. Poradna je anonymní a věk klientů není zjišťován. Jestliže v průběhu konzultace zjistíme, že se jedná o osobu mladší  18–ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc, která se této věkové skupině věnuje.

Charitní poradna je určena pro:

 • etnické menšiny,
 • osoby bez přístřeší,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • seniory,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • osoby v krizi.

Službu nemůžeme poskytnout: 

 • osobám, které potřebují bezbariérový přístup (možný pouze telefonní nebo písemný kontakt),
 • cizincům, kteří nehovoří českým nebo slovenským jazykem, bez doprovodu tlumočníka,
 • osobám, vyžadujícím speciální, alternativní způsob komunikace, se kterými se poradce nedorozumí,
 • osobám žádajícím pouze právní zastupování.

 Zásady poskytované služby

 • Bezplatnost – služby Charitní poradny jsou poskytovány zcela zdarma.
 • Anonymita a mlčenlivost – služba je poskytována anonymně bez nutnosti sdělovat osobní údaje.  Pracovníci Charitní poradny jsou ze zákona vázání mlčenlivostí a bez výslovného souhlasu klientka nepředávají informace dalším osobám a institucím, vyjma platné legislativy (např. § 367 a § 368 trestního zákoníku, a to neoznámení a nepřekažení trestného činu).
 • Nestrannost, nezaujatost – ke klientům přistupujeme bez rozdílů a bez předsudků, klient a pracovník jsou rovnocennými partnery. Charitní poradna je zcela nezávislá na ostatních službách a zařízeních, neupřednostňuje klientka z jiné služby.
 • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost klienta, ke každému klientovi přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb. Pracovník plně respektuje právo klienta se svobodně rozhodnout.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.