Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním služby je bezplatná podpora sociálního začlenění osob z cílové skupiny, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou vyčleněny mimo běžný život a nemohou se do něho zapojit. Poskytováním služby těmto klientům zvyšujeme míru jejich samostatnosti a schopnosti aktivně se začlenit do běžného způsobu života. Zároveň nabízíme pomoc a společně hledáme možnosti řešení jejich situace.

Cíle

Cílem je klient, který je schopen se samostatně zapojit do běžného života a ví, jak zvládat a řešit každodenní situace (např. finanční hospodaření, nákup, vaření, vyřizování na úřadech).

Činnosti vedoucí k naplnění cíle:

 • Pomoc a podpora při hledání bydlení – pomoc s vyplněním žádosti o byt, pomoc a nácvik při vyhledávání vhodných bytu, doprovod na úřad, nácvik a ukázka placení nájmu a energie (např. SIPO, bankovní převod), zprostředkování návazných služeb (např. azylové bydlení) apod.,
 • Pomoc a podpora klienta v oblasti hospodaření s financemi – pomoc s vyplněním žádostí o dávky, doprovod na úřady, nácvik finančního plánování (poskytnutí formuláře a ukázka domácího rozpočtu), zprostředkování návazných služeb (např. Charitní poradny, poradna při finanční tísni) apod.,
 • Pomoc a podpora při uplatnění na trhu práce – pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu, pomoc při hledání vhodného zaměstnání, nácvik jednání u přijímacího pohovoru, pomoc při hledání zaměstnání, doprovod a nácvik jednání na úřad práce aj.,
 • Nácvik péče o děti a domácnost, - ukázka jak fungují spotřebiče, ukázka běžného úklidu, nákupu, nácvik vaření …,

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské dovolené.

Místo poskytování služby

 • ambulantní - v Charitním středisku sociální rehabilitace
 • terénní - v domácnostech klientů
 • terénní - ve startovacích bytech

Zásady poskytované služby

 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost, se svými potřebami.
 • Vstřícnost, zaujetí – otevřenost vůči zájemcům o službu, klientům a jejich blízkým.
 • Rovnost, partnerství – klient i pracovník jsou při výkonu služby rovnocennými partnery.
 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče, dle potřeb klientů.
 • Individuální přístup – ke každému přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají.