Projekty

Projekty 2021

 

Název projektu: Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín na rok 2021
Poskytovatel příspěvku: město Český Těšín
Doba realizace
: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Poskytnutá částka: 40 000 Kč

Stručný obsah projektu: V rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

Image.ashx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Vzděláváním ke zkvalitnění sociální péče
Poskytovatel příspěvku: Nadace ČEZ
Doba realizace
: 1. 5. 2021 – 8. 3. 2022
Poskytnutá částka: 72 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění poskytované péče v pobytových a terénních sociálních službách Charity Český Těšín prostřednictvím vzdělávání pracovníků. Nadační příspěvek využijeme na úhradu kurzu bazální stimulace, který se nám osvědčil v předchozích letech, k proškolení zbývajícího personálu. Díky aplikaci bazální stimulace jsou klienti klidnější a snadněji navazují kontakt s ošetřujícím personálem. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytované péče, zlepšení individuální podpory osob s omezenou schopností vnímání, komunikace, pohybu a k rozšíření znalostí a dovedností o tom, jak o tyto osoby pečovat.

unnamed

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Potřebné pomůcky pro paliativní péči
Poskytovatel příspěvku: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Doba realizace
: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Poskytnutá částka: 66 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zachovat co nejvyšší kvalitu života terminálně nemocných v jejich domácím prostředí. Díky podpory z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nakoupíme potřebné zdravotní pomůcky usnadňující dýchání – oxygenátory a oxymetry, které využijeme v rámci poskytovaní paliativní péče prostřednictvím Charitní ošetřovatelské služby.  

VDV-logo-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Pomáháme pečujícím III.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Doba realizace
: 25. 3. 2021 – 31. 12. 2021
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 94 200 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem tohoto projektu je podpořit pečující osoby a dále zajistit pravidelná setkávání pečujících, kde si budou moci sdílet své zkušenosti a také vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, které jim pomůžou při každodenních úkonech v péči o seniora a osobu potřebnou. V rámci projektu také dovybavíme stávající výukovou místnost o další kompenzační pomůcky. Pro potřebu větší propagace a osvětu pečujících osob vytvoříme v rámci projektu letáky i potřebný výukový materiál sloužící jako domácí příručka pro pečující.

5893_msk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou V.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Doba realizace
: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékaři, na nákup či jiné aktivity. Získané finanční prostředky použijeme na úhradu nutných provozních nákladů i v roce 2021, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme služby klientům novým. Provozem specializované dopravy pomáháme lidem na území Českého Těšína, Chotěbuze a do zdravotních zařízení v Karviné, Havířově a Třinci.

5893_msk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Chci se znovu podívat ven
Poskytovatel příspěvku: Nadační Fond Tesco
Doba realizace
: 29.1.2021 – 29.7.2021
Poskytnutá částka: 20 000 Kč

Stručný obsah projektu: V rámci 8. kola grantového programu Nadačního Fondu Tesco „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ byl podpořen projekt Charity Český Těšín „Chci se znovu podívat ven, který je zaměřený na podporu imobilních klientů Charitního domu pro seniory. Poskytnutý nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč využijeme na pořízení speciálního Kardio křesla, které zajistí našim imobilním klientům dostatečnou míru komfortu během doby strávené mimo lůžko, umožní jim trávit volný čas i mimo zdi jejich pokoje a tímto podpoří jejich setkávání se s vrstevníky např. venku na zahradě, kam se jinak nemají možnost ani podívat.  

logo-nadační-fond-tesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Kompenzační pomůcky
Poskytovatel příspěvku: Nadace ČEZ
Doba realizace
: 29.9.2020 – 29.9.2021
Poskytnutá částka: 80 000 Kč

Stručný obsah projektu: Nadace ČEZ podpořila projekt Charity Český Těšín s názvem Kompenzační pomůcky částkou 80 000 Kč. Díky aplikaci EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ a aktivnímu pohybu veřejnosti se podařilo nashromáždit potřebný počet bodů potřebných k realizaci projektu a nákupu nezbytných kompenzačních pomůcek. Nákupem nových kompenzačních pomůcek budeme moci pružněji reagovat na zvyšující se poptávku a tím pomůžeme zajistit co nejkomfortnější prostředí bezpečné nejen pro klienta, ale i pro pečující osoby. Kvalitně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek pomáhá osobám se zdravotním omezením či postižením, seniorům, a také pečujícím osobám, jejichž počet v poslední době narůstá. Výši poskytnutého příspěvku využijeme na nákup elektricky polohovacích postelí, invalidního vozíku a antidekubitních matrací s kompresorem. 

unnamed  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Charita Český Těšín – Spolu to zvládneme
Poskytovatel příspěvku: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Doba realizace
: 24.11.2020 – 31.3.2021
Poskytnutá částka: 50 000 Kč

Stručný obsah projektu: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil v rámci grantového programu Fond pomoci potřebným během epidemie projekt Charita Český Těšín – Spolu to zvládneme částkou 50 000 Kč. Cílem projektu bylo zabezpečení zvýšených hygienických opatření v našich sociálních službách – nákup ochranných pomůcek, testovacích sad a podpora provozu terénních sociálních služeb – Charitní asistence a Charitní pečovatelské služby, které poskytujeme na území města Český Těšín a v okolních obcích. Tyto terénní sociální služby jsou nejen v této "koronavirové době" velmi potřebné, jejich základní ideou je umožnit klientům i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Výši poskytnutého příspěvku jsme využili na nákup ochranných pomůcek, testovacích sad pro interní testování zaměstnanců a předplacených tankovacích karet.

VDV-logo-2017

---------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY 2020

Název projektu: Podpora služeb sociální prevence 3
Poskytovatel příspěvku: Evropská unie, Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Poskytnutá částka: 11.796.000 Kč

Stručný obsah projektu: Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb: Charitního domu pro matky v tísni a Charitního střediska „Klíč“.

stažený soubor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Metodickou podporou ke kvalitě
Poskytovatel příspěvku: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb. Charita Český Těšín je partnerem projektu s finančním příspěvkem. 

Aktivity v Charitě Český Těšín

  • metodické konzultace - Charitní asistence (3710726)
  • podpůrný audit kvality - Charitní středisko "Kometa" (1304507)
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - Charitní středisko "Kometa" (1304507), Charitní pečovatelská služba (1449464), Charitní dům pro seniory (2315508), Charitní centrum pro seniory (3415571), Charitní asistence (3710726), Charitní dům pokojného stáří (4666129), Charitní poradna (8418036), Charitní dům pro matky v tísni (9413375), Charitní středisko "Klíč" (2409489)
  • Podpora pečujících - příprava a organizace setkání pro pečující osoby. Pracovníci Charity Český Těšín provedou informační kampaň o konání akce, organizačně zajistí její přípravu, lektory jednotlivých setkání a odborná témata. Cílem bude také pomoci k vytvoření svépomocné skupiny pečujících.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

007875_05_109259    mpsv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Spojení s rodinou za pomocí tabletů
Poskytovatel příspěvku: Nadace ČEZ
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 45 000,-

Stručný obsah projektu: Účelem nadačního příspěvku je ulehčit našim klientům z Charitních domovů pro seniory toto těžké období, kdy mají omezené vycházky a jejich nejbližší je nemůžou navštívit. Koupí tabletů na naše oba domovy pro seniory umožníme izolovaným klientům komunikaci nejen se svými nejbližšími. Díky nim se budou moci spojit on-line s rodinou, popovídat si ve videohovoru, být účastni Mše svaté anebo si prohlédnout televizní programy určené seniorům, např. filmy pro pamětníky.

MSK - logo HD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Paliativní péče na Těšínsku
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 65 600 Kč

Stručný obsah projektu: Účelem projektu je zachování co nejvyšší kvality života terminálně nemocných skrze zajištění péče v domovech i domácnostech klientů a zabezpečit tak nejen biologické potřeby umírajících, ale i psychologické, sociální a spirituální.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

Stručný obsah projektu: I v rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

MSK - logo HD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 950 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je poskytnout kvalitnější služby klientům využívajících služeb Charitního domu pokojného stáří. Pomocí získané dotace vyhotovíme projektovou dokumentaci, důležitou pro přestavbu současné budovy, která nás přiblíží k realizaci stanoveného cíle.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobil pro Charitní asistenci
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 06. 2021.
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 239 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění péče a života osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo tělesného onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Pomáháme pečujícím II
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 99 700,-

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je podpořit při péči o nemocného nebo seniora právě pečující osobu, která se musí tuto péči naučit a dále zajistit pravidelná setkávání, kde pečující budou moci sdílet své zkušenosti a také si vyzkoušet velmi rozmanité spektrum pomůcek, které jim pomůžou při každodenních úkonech v péči o seniora a osobu potřebnou. Tento projekt navazuje na výstupy projektu „Pomáháme pečujícím“

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou IV.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 200 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékaři, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů i v roce 2020, čímž zjistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme služby klientům novým. Provozem specializované dopravy pomáháme lidem na území Českého Těšína, Chotěbuze a do zdravotních zařízení v Karviné, Havířově a Třinci. Vzhledem ke skutečnosti, že náklady převyšují výnos služby, je našim cílem získat dostatečné finanční prostředky, aby specializovaná doprava zůstala i nadále v provozu.

5893_msk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobil pro Charitní pečovatelskou službu
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 06. 2021
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 193 000,-             

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je umožnit klientům i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech. Charitní pečovatelská služba denně využívá automobily k dojezdům ke klientům a následně poskytuje pečovatelské úkony v jejich domácnosti. Vozy pečovatelské služby najezdí mnoho kilometrů, což se přirozeně odráží i na jejich technickém stavu, některé jsou staré. Vozy jsou k dispozici i sociálním pracovnicím pro provádění sociálního šetření v domácnosti klienta, zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou a k výběru úhrad od klientů. S navýšením počtu vozů se usnadní příjezd ke klientům a pečovatelky nebudou muset přeorganizovávat svůj harmonogram z důvodu nedostačujícího počtu vozidel.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora rodin na Těšínsku
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2020 – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 22 000,-

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rovněž posílení návyků k samostatnému bydlení, aby po odchodu z Charitního domu pro matky v tísni byly schopny samostatně hospodařit a udržet si bydlení. Projekt je zaměřený na posílení vztahu matky s dítětem, společného trávení volného času a posílení sociálních dovedností klientek Charitního domu pro matky v tísni včetně návazných služeb – startovací byty.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Sociálně aktivizační služba v terénu
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Poskytnutá částka: 250 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu „Sociálně aktivizační služba v terénu“ podpořeného Moravskoslezským krajem je zabezpečit dostupnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Charitního střediska Klíč. Posláním tohoto střediska je poskytnout pomoc a podporu rodinám z Českého Těšína a blízkého okolí tak, aby rodina posílila své dovednosti a zvládla náročné životní situace řešit vlastními silami. Díky projektu byl zakoupen automobil, který pomohl výrazně zefektivnit práci ve službě a uspokojit více zájemců bez ohledu na vzdálenost rodiny od kanceláře služby. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY 2019

Název projektu: Poznáním ke kultuře IV.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt navazuje na projekt Poznáním ke kultuře III. Cílem je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy v Charitním centru pro seniory, a to 2x měsíčně v průběhu roku, které vyvrcholí oblíbenou výstavou, která bude opět zahájena slavnostní vernisáží. Realizaci výstavy obrazů a výtvarných kurzů, vnímáme jako značně přínosnou a potřebnou pro naše klienty. Výtvarné kurzy jsou velmi úspěšné a oblíbené, klienti se učí novým dovednostem a obohacují se v oblasti kultury. Pomocí této společné aktivizace dochází k posilování sociálních kontaktů a neméně významné je i pozitivní působení na duševní stránku klienta, která je nesmírně důležitá.

003034

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
 Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Město Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 40 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Naplňování potřeb klientů v domovech pro seniory
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb se zaměřením na naplňování potřeb klientů v domovech pro seniory Charity Český Těšín v Českém Těšín a Hnojníku prostřednictvím zabezpečení materiálně – technického standardu. Kapacita domovů je 24 a 50 klientů. Díky poskytnuté dotaci  zakoupíme schodolez pro usnadnění mobility seniorů, univerzální pomůcky pro přesun klientů, polohovací postele s matracemi a nočním stolkem s výklopnou deskou, evakuační podložky.. Z poskytnuté dotace bude financován také notebook pro práci pracovnic v přímé péči, abychom zajistili plynulý chod pracoviště a prostor pro individuální plánování s klienty. V rámci projektu dojde také k vymalování pokojů a úpravě poškozené podlahy v pokojích klientů. Smyslem projektu je obměnit zastaralé vybavení pokojů klientů a usnadnit jim tak každodenní život v domově a zároveň zvýšit kvalitu poskytovaných služeb spojenou se základními činnostmi služby.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Aktivní stárnutí a mezigenerační vzájemnost
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 80 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prohloubit aktivizaci a sociální vazby seniorů a podpořit mezigenerační solidaritu. V rámci projektu budou sepsány paměti seniorů z domovů pro seniory. Děti nafotí místa z příběhů klientů a bude vytvořena mobilní výstava, která bude putovat po Charitních domovech pro seniory a Charitním centru pro seniory, načež bude nabídnuta k zapůjčení školám a obcím v okolí. Dále bude zřízena šicí dílna, ve které budou senioři Charitního centra pro seniory v Českém Těšíně a Havířově šít výrobky ze starého oblečení, které již nebylo možné z důvodu poškození zařadit do prodeje v Charitním bazárku obnošeného šatstva. Taktéž tyto výrobky se stanou součástí výstavy.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Jezdíme snadněji s Charitou III.
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 200 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékaři, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou III.“ jsme získali potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů i v roce 2019, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým. Specializovaná doprava je podporována od roku 2017.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Pomáháme pečujícím
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 90 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby. V rámci projektu je vytvořena místnost, která vypadá jako běžný domácí pokoj nemocného nebo seniora upoutaného na lůžko. V této místnosti budou probíhat individuální případně skupinové ukázky péče o nemocného nebo seniora, praktické poradenství a nácvik péče.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:
Rozvoj hospicové péče na Těšínsku
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 12. měsíců
Poskytnutá částka: 77 000,-

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zachování co nejvyšší kvality života terminálně nemocných zajištěním péče v domovech pro seniory i domácnostech klientů. V rámci projektu jsou proškoleni v oblasti poskytování paliativní péče všichni pracovníci pobytových služeb i terénní zdravotní služby. Dále je vybaveno zázemí terénní služby a částečně podpořen nákup pohonných hmot a zdravotnického materiálu, který nehradí zdravotní pojišťovna.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jak se cítí senior
Poskytovatel příspěvku: NF Tesco
Poskytnutá částka: 16 000,-

Struční obsah projektu:
Projekt "Jak se cítí senior" je zaměřen na podporu osob, které se ocitly v roli osoby pečující o svého blízkého. Pořídíme tzv. Geronto-oblek, který je speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi pohybovými, zrakovými a sluchovými omezeními. Pečující osoby a další zájemci si mohou pomocí gerontoobleku na vlastním těle vyzkoušet omezení, zátěž a námahu, kterou nese senior při běžných úkonech a činnostech, např. omezenou pohyblivost kloubů, rozostřené vidění, omezení sluchu. Tento nový pohled umožní pečujícímu vcítit se do pocitů seniora a podpoří kvalitu samotné péče o něj.

logo-nadační-fond-tesco

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovatel příspěvku: NF Tesco
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.6. 2019 -  31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 3 měsíce
Poskytnutá částka: 10 000,-

Stručný obsah projektu:
Za nadační příspěvek získaný v 5. kole programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco byly pořízeny informační tabule na střediska Charity Český Těšín a vydání č. 2/2019 čtvrtletníku Trubač.

logo-nadační-fond-tesco

Projekty 2018

Název projektu: Rozvojový plán Charity Český Těšín
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641
Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020
Výzva: 03_17_071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Hlavní cíl programu: Cílem projektu, financovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu, je rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb Charity Český Těšín v souladu se současnými trendy prostřednictvím provedení procesního auditu organizace a auditu kvality poskytovaných sociálních služeb, vytvoření a pilotního ověření dlouhodobého plánu s definicí klíčových rozvojových cílů, udávajících vizi a směřování organizace v dlouhodobém horizontu.

Rozvojový plán Charity Český Těšín
Bulletin historie charitní práce
Bulletin příručka pro klienty

007875_05_109259

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Preventivní programy pro základní školy s Majákem
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9.2018 – 31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 53 500,-

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je systematické působení v oblasti rizikových projevů chování u dětí. V rámci projektu jsou realizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2018/2019 na tato témata: Agrese a šikana, Návykové látky, Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, Dobrá třídní parta, Volný čas.

logo_jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zdravé a hravé prázdniny s Majákem
Poskytovatel příspěvku: NF Albert dětem – Bertík pomáhá 2018
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Doba trvání projektu: 3 měsíce
Poskytnutá částka: 35 000 Kč


Stručný obsah projektu:
Podstatou tohoto projektu je zamezit působení sociálně patologických jevů na děti uspořádáním celkem 4 příměstských táborů v období hlavních prázdnin. Tábory jsou již od r. 2015 vedeny s tématikou zdravého životního stylu pro děti a mládež od 5 do 15 let. V roce 2018 celý táborový týden navíc doplníme o ruční práce a kulturně poznávací akce. Hlavní náplní bude kladení důrazu na správné stravování dětí, jejich pohyb, zručnost a práci v kolektivu. V rámci projektu budou vytvořeny také naučné a zároveň zábavné brožury pro všechny táborníky.

007377

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Zkvalitňujeme péči prostřednictvím bazální stimulace
Poskytovatel příspěvku: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 5. – 31. 8. 2018
Doba trvání projektu: 4 měsíce
Poskytnutá částka: 50 000 Kč


Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zlepšit kvalitu života seniorů, osob se sníženou soběstačností prostřednictvím vzdělávání pracovníků v přímé péči v oblasti bazální stimulace. Převažující cílovou skupinou služeb Charity Český Těšín jsou senioři a naši pracovníci se neustále vzdělávají s cílem zlepšení péče o tyto seniory.

VDV-logo-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou II.
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 150 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Provozem specializované dopravy pomáháme lidem s dočasným či trvalým zdravotním postižením v jejich mobilitě po území města Český Těšín a okolí a také dle individuální dohody po území Moravskoslezského kraje (např. návštěva lékaře, pohřeb). Doprava je zajišťována v pracovních dnech.

S ohledem na kvalitu a odbornost služby byla do auta namontována otočná sedačka, která zajistí klientům snadnější nastupování a vystupování z vozu. Dále z důvodu zvýšených potřeb osob se zdravotním postižením má pracovník zabezpečující specializovanou dopravu (řidič) kvalifikaci pracovníka v sociálních službách.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Podpora specializované dopravy Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Město Český Těšín
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč


Stručný obsah projektu:
I v rámci tohoto projektu je realizována specializovaná doprava pro seniory, osoby s dočasným či trvalým zdravotním postižením za zvýhodněných podmínek. Účelem tohoto projektu je částečné pokrytí provozních nákladů přepravní služby Charity Český Těšín.

Image.ashx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Vzdělávání a ochrana práv seniorů
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 700 Kč

Stručný obsah projektu:
Díky podpoře tohoto projektu budou během celého roku 2018 v Charitním centru pro seniory a v domovech pro seniory Charity Český Těšín realizovány semináře na témata ochrana práv seniorů, zdraví, zdravý životní styl, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, poskytování první pomoci, finanční gramotnost a další. Přednášek se uskuteční celkem 7 a závěrem vznikne osvětová příručka pro seniory v nákladu 350 ks, která bude rozdána klientům v seniorském věku všech našich služeb.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznáním ke kultuře III.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt navazuje na projekt Poznáním ke kultuře II. Cílem je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy v Charitním centru pro seniory, a to 2x měsíčně v průběhu roku, které vyvrcholí oblíbenou podzimní výstavou, která bude opět zahájena slavnostní vernisáží.

003034

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
Doba trvání projektu: 6 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
S ohledem na špatný stav vozového parku Charity Český Těšín a vysoké dojezdové vzdálenosti budou z projektu pořízeny dva zánovní osobní automobily včetně příslušenství (tzv. roční vozy stále se zárukou či stáří vozu do 3 let) pro poskytování Charitní pečovatelské služby. Služba je zajišťována 13 pracovnicemi v oblasti Těšínského Slezska.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Novým automobilem snadněji ke klientům Charitní asistence
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 250 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění péče a života osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Podpora je zaměřena na pořízení nového motorového vozidla – osobního automobilu (5 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby – Charitní asistence.

5893_msk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Komfortnější přeprava klientů
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Doba trvání projektu: 10 měsíců
Poskytnutá částka: 500 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu "Komfortnější přeprava klientů" byl zakoupen automobil Renault Trafic Passenger, který slouží k zajištění péče o klienty Charitního domu pro seniory v Hnojníku, jenž ročně poskytuje služby až 60 klientům. Zakoupený automobil významnou měrou přispěl k naplnění potřeb klientů domova pro seniory, k zachování rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Nyní je možné klienty domova pohodlně dopravit k lékaři, hromadně dopravit na různé kulturní akce pořádané pro klienty a společné aktivity. Automobil je také využíván k zajištění nákupů pro potřeby domova a klientských nákupů.

5893_msk

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Auto klientům stále k dispozici
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Doba trvání projektu: 10 měsíců
Poskytnutá částka: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu "Auto klientům stále k dispozici" byl zakoupen osobní automobil Dacia Dokker, který slouží k zajištění péče o klienty Charitního domu pokojného stáří, jenž ročně poskytne služby 30 - 35 klientům. Zakoupením automobilu došlo k zajištění všech potřebných služeb domova pro osoby, které z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí při zachování jejich individuálních potřeb. Pořízený automobil slouží k zajištění zdravotní péče, odvoz pravidelných odběrů krve do laboratoře, nákupy a donášku léků, k dopravě sociálních pracovníků na sociální šetření u zájemců o službu, převoz klientů na kulturní akce a jiné volnočasové aktivity, k zajištění nákupů pro potřeby domova a také klientských nákupů.

 

5893_msk

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Preventivní programy pro základní školy s Majákem
Poskytovatel příspěvku: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9.2018 – 31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 53 500,-

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je systematické působení v oblasti rizikových projevů chování u dětí.

V rámci projektu jsou realizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2018/2019 na tato témata: Agrese a šikana, Návykové látky, Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, Dobrá třídní parta, Volný čas.

5893_msk

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty 2017

Název projektu: Poznáním ke kultuře II.
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Poskytnutá částka: 30 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy pro klienty Charitního centra pro seniory, a to 2x týdně po celý rok. Svá díla budou klienti prezentovat veřejnosti výstavou na podzim roku 2017.

  003034

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: „Maják“ dětem na vesnici II.
Poskytovatel projektu: Nadace OKD
Datum zahájení a ukončení projektu: 2. 3. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 9 měsíců
Poskytnutá částka: 50 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Realizací projektu „Maják“ dětem na vesnici II.“ chceme v roce 2017 poskytnout preventivní programy v menších obcích, jako jsou: Dětmarovice, Doubrava, Stonava, Horní Suchá a dalších jako Frýdek – Místek, Havířov, Karviná. Cílem střediska „Maják“ je zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin dětí včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení. Jsme si vědomi toho, že potřeba našich preventivních programů je důležitá i na menších školách, které mnohdy mají snížené možnosti oproti školám velkým.

unnamed

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Signalizační zařízení pro seniory
Poskytovatel projektu: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu byla zakoupena náramková signalizační zařízení, která umožní klientům si kdekoli v nouzi přivolat pomoc, a to i mimo prostory domova. Z pokojů tak byly odstraněny veškeré přebytečné kabely, které dosud bránily nejen přivolání pomoci, ale v některých případech zabraňovaly i samostatnému pohybu klienta v pokoji.

VDV-logo-2017

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznávání kraje s Kometou
Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Účelem projektu je realizace outdoorových aktivit a výletů, s cílem poznávání Moravskoslezského kraje. Jednotlivé výlety budou mít preventivní program, který zároveň vnímáme jako vhodný nástroj prevence kriminality. Součástí výletů budou nejrůznější hry, modelové situace a především zážitek. V rámci projektu budeme s klienty také posilovat klíčové kompetence, které jsou velmi důležité pro začlenění do společnosti.

5893_msk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou
Poskytovatel projektu: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2017 – 31. 12. 2017
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným, či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékařům, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou“ získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů v roce 2017, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým.

5893_msk