Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním Charitního centra pro seniory je nabízet ambulantně a terénně činnosti, které vedou k aktivnímu způsobu života klientů, podporovat klienty v udržování samostatnosti a vytvářet příležitosti pro setkávání se s druhými lidmi. Klienti mají dále příležitost k osobní realizaci, dle svých schopností. Služby jsou poskytovány klientům z Českého Těšína, Havířova a okolí.

 

Cíle

 • zprostředkovávat kontakty se sociální prostředím, udržovat je a posilovat (nabídka pravidelných aktivit a aktualizace nabízených aktivit dle zájmů klientů)
 • přispívat ke smysluplnému trávení volného času, prostřednictvím zájmových a vzdělávacích aktivit, a tím podporovat fyzickou a psychickou vitalitu klientů (tréning paměti, jazykové kluby,…)
 • udržovat a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti klientů (např. vyřizování běžných osobních záležitostí, schopnost uplatnit svá práva)

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku od 65 let a osoby s tělesným a chronickým onemocněním od 27 let z Českého Těšína, Havířova a okolí.

 

Činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • pomoc při obstarávaní osobních záležitostí

 

Kapacita služby

Středisko Český Těšín – max. kapacita 30 klientů ambulantně, 1 klient terénně

Středisko Havířov – max. kapacita 20 klientů ambulantně, 1 klient terénně 

 

Zásady poskytované služby

 • Spravedlnost – v míře a přístupu, nediskriminace klientů, rovné rozdělování míry péče, dle potřeb klientů.
 • Lidskost – zájem o člověka jako jedinečnou samostatnou bytost, se svými potřebami.
 • Individuální přístup – ke každému přistupujeme dle jeho aktuálních potřeb.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají. Spolupráce s dalšími odborníky s cílem rozvoje a naplňování individuálních potřeb klienta
 • Pozornost pro duchovní potřeby člověka

 

Aktualizováno dne 29. 6. 2018,

Schválil: Mgr. Stanislav Laža (vedoucí Charitního centra pro seniory)