Jak přispět

 

Kolednické kasičky

Nejjednodušším způsobem jak se zapojit do Tříkrálové sbírky a podpořit tak charitní dílo je vhození finančního obnosu přímo do kolednické kasičky.

Kolednické skupinky chodí s kasičkami opatřenými logem Charity a vedoucí kolednických skupinek mají na viditelném místě průkazku (pověření) vystavené Charitou Česká republika a potvrzené příslušnou diecézní charitou. Průkazka obsahuje mimo identifikačních údajů nositele, tzn. vedoucího kolednické skupiny oprávněného k manipulaci s kasičkou, také podpisy odpovědných osob. Identifikační údaje na průkazce vedoucího musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci vybírají příspěvky musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky.

 

Dárcovské sms 

Do sbírky je možné se také zapojit formou dárcovských sms.  DMS ve tvaru DMS KOLEDA můžete zaslat na telefonní číslo 87 777. Dar odevzdaný koledníkům, stejně jako dar formou odeslané DMS či, jsou dary anonymní a nelze na jejich základě vystavit potvrzení o daru. Pokud tedy takovéto potvrzení potřebujete, např. pro daňové přiznání, zvolte prosím formu bezhotovostní platby či složenky na konto Tříkrálové sbírky. 

 

Bezhotostní platba

Bankovní účet určený pro shromažďování výnosu sbírky je veden u České spořitelny, a.s. pod číslem , v případě bezhotovostního převodu či složenky můžete jako variabilní symbol použít jakýkoli identifikátor, kterým se prokážete pro účely potvrzení o poskytnutí daru.Jestliže potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, kontaktujte nás prosím na adrese: 
Sekretariát Charity Česká republika - ekonomické oddělení, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 296 243 330