Využití sbírky

 

Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované prostředky použít na podporu charitního díla v celé jeho šíři.

 

Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

 • 65 %  výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
 • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
 • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
 • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
 • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Dle organizačních pokynů v ostravsko-opavské diecézi předkládají jednotlivé charity své Záměry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpořit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto záměry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské.

Záměry na využití výnosu sbírky pro rok 2020 Charity Český Těšín:

 • Jídelní koutek dostupný pro každého - vytvoření útulného prostředí - jídelního koutku pro stravování klientů na jednotlivých patrech v Charitním domě pro seniory
 • Plnohodnotný „podzim života" na upravené zahradě - rekultivace stávající zahrady Charitního domu pro seniory k využití klientů (chodníky, lavičky, stoly, židle)
 • Potřebné postele v Charitním domě pro seniory – nákup nových, plně polohovatelných lůžek pro klienty
  Rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří - příprava projektu na vytvoření komunitního bydlení pro klienty
 • Více soukromí pro klienty Charitní poradny - zajištění klidného a tichého místa pro konzultování s klienty - v prostorách chybí druhá konzultovna či jakákoliv místnost zajišťující soukromí pro zajištění okamžité kapacity služby
 • Pomáháme odborně - zvyšování odbornosti zaměstnanců v Charitním středisku "Klíč"
 • Obnova dveří Azylového domu - zkvalitnění prostředí Azylového domu, dojde k obnovení a oživení stávajících dveří a zárubní
 • Úprava skladu kompenzačních pomůcek - nevyhovující podlaha a podmínky k uskladnění kompenzačních pomůcek
 • Podpora aktivizačních dovedností pracovníků Charitní asistence - nákup odborné literatury, pomůcky pro aktivizaci seniorů v domácím prostředí
 • Podpora vzdělávání pracovníků v Charitní pečovatelské službě - návazné vzdělávání na prevenci onemocnění páteře - Škola zad 2
 • Zkvalitnění zázemí Charitní pečovatelské služby - nevyhovující prostory, nevyhovující nábytek, nesplňuje požadavky GDPR
 • Vytvoření útulných zón pro aktivizační činnosti seniorů - nákup nábytku (křesel, stolů), oddělovacích paravánů, nákup televize v Charitním centru pro seniory
 • Podpora a rozvoj paliativní péče - kurzy v oblasti paliativní a hospicové péče, zvyšování odbornosti zaměstnanců Charitní ošetřovatelské služby, odborná literatura
 • Odborně a hravě v „Kometě“ - zvyšování odbornosti zaměstnanců Charitního střediska Kometa, nápady pro práci s dětmi
 • Podpora volnočasových aktivit charitního střediska Kometa - aktivizační programy pro děti, prezentace Charitního střediska Kometa, nákup odměn/motivace pro děti účastnit se programu "Komety"

Záměry na využití výnosu sbírky pro rok 2019 Charity Český Těšín:

 • Zkvalitnění péče v Charitním domě pro seniory v Hnojníku – rekonstrukce koupelen na bezbariérové a nákup pomůcek pro klienty.
 • Zkvalitnění péče v Charitním domě pro matky v tísni - výmalba pokojů a nákup nových skříní.
 • Rozvoj Charitní ošetřovatelské služby – rozšíření zázemí z důvodu zvyšování počtu pracovnic služby.
 • Obnova vybavení Charitního střediska „Kometa“ – nákup nového vybavení klubu a odměn pro děti za účast na soutěžích apod.
 • Rozvoj komunitního centra – vybudování sprchového koutu pro terénní pracovníky, oprava schodiště k zajištění bezpečnosti, výměna poruchové myčky.
 • Zkvalitnění péče v Charitním centru pro seniory – nákup materiálu pro aktivizaci klientů s cílem zajištění kvalitnější nabídky poskytovaných služeb.
 • Podpora terénní služby – nákup vybavení střediska a automobilů.
 • Zkvalitnění péče v Charitním domě pokojného stáří – nákup velké průmyslové pračky pro hospodárnější praní prádla, vestavných skříní a rádiového opakovače k posílení signálu v komunikační jednotce sestra – klient.
 • Zvyšování odbornosti v Charitní poradně – zajištění právních konzultací a odborného vzdělávání pracovníků za účelem zvýšení jejich kvalifikace.
 • Vybavení a vzdělávání v Charitním středisku sociální rehabilitace – materiální dovybavení nového střediska a zajištění odborného vzdělávání personálu.
 • Vybavení a vzdělávání v Charitním středisku „Klíč“ – materiální dovybavení nově vznikajícího střediska a zajištění odborných školení pro personál.

Schválené záměry využití výnosu Tříkrálové sbírky 2018 pro Charitu Český Těšín:

 • Úprava interiéru Komunitního centra – Charitní centrum pro seniory, Charitní pečovatelská služba, Charitní asistence, Půjčovna kompenzačních pomůcek, Charitní středisko sociální rehabilitace, úprava prostor současného centra, tak aby zde mohly být umístěny i terénní služby a Půjčovna kompenzačních pomůcek;
 • Nákup pomůcek pro aktivizaci seniorů – Charitní centrum pro seniory, podpora aktivizace seniorů;
 • Nákup softwaru pro terénní služby – Charitní pečovatelská služba, Charitní asistence, zvýšení efektivity práce služeb;
 • Rozšíření vybavení a aktivity mimo středisko - Charitní středisko „Kometa“, podpora aktivit s klienty mimo středisko a nákup vybavení střediska
 • Rozvoj Charitní ošetřovatelské služby – Charitní ošetřovatelská služba, Správní středisko, zajištění větších prostor nutných pro rozvoj služby;
 • Rekonstrukce kanceláře - Charitní poradna, vytvoření vhodného zázemí pro poskytování služeb;
 • Osvětlení v Charitním domě pro matky v tísni – Charitní dům pro matky v tísni, oprava osvětlení a úspora elektrické energie;
 • Materiálně-technický standard a jeho naplňování - Charitní dům pokojného stáří – rekonstrukce osvětlení, instalace nových madel v prostorách domova, zkvalitnění protipožární ochrany;
 • Zakoupení vícemístného automobilu – Charitní dům pro seniory, pro rozvoz obědů a převoz klientů Charitního domu pro seniory.

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2017 pro Charitu Český Těšín:

 • nákup nových automobilů pro přepravu seniorů a osob se sníženou soběstačností, pro přepravu pečovatelek a ošetřovatelek ke klientům a pro rozvoz obědů
 • nákup nových skříní pro klienty Charitního domu pokojného stáří
 • doplnění zařízení Charitního bazárku o další stojany na oděvy
 • obnovení zastaralého vybavení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Kometa“, nákup stolních her, sportovního náčiní, výtvarných potřeb a knih k rozvíjení aktivit
 • podporu preventivních programů pro 1. stupeň ZŠ realizovaných Charitním střediskem „Maják“
 • realizaci výměny nevyhovujících dveří v Charitním domě pro matky v tísni
 • úpravu vstupu elektronickým vstupním systémem a dovybavení interiéru konzultační místnosti nábytkem v Charitní poradně
 • nákup 3 kusů notebooků k organizování kurzů pro klienty Charitní rehabilitace a k umožnění volného přístupu klientů ( např. k vyhledávání volných pracovních míst )
 • nákup nových termopřepravek a gastronádob pro rozvoz stravy klientům
 • podporu „senior taxi“ pro přepravu klientů k lékařům, na úřady a nákupy
 • nákup pomůcek k aktivitám a výlety pro klienty Charitního centra pro seniory

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2016 pro Charitu Český Těšín:

 • doplnění vybavení Charitního bazárku,
 • zakoupení vybavení k rozvozu obědů a přepravě klientů Charitního domu pro seniory,
 • zakoupení šatních skříní a realizace výletů klientů Charitního domu pokojného stáří,
 • zakoupení vybavení sloužícího k provozu služeb Charitního centra pro seniory a Charitního střediska sociální rehabilitace,
 • doplnění vybavení Charitní poradny,
 • zakoupení automobilu a PC nutných k fungování Charitní ošetřovatelské služby,
 • oprava kuchyňské linky pro klienty Charitního střediska „Kometa“,
 • podpora realizace preventivních programů pro děti Charitního střediska „Maják“,
 • obnova oplocení Charitního domu pro matky v tísni,
 • rozšíření nabídky Půjčovny pomůcek,
 • podpora provozu a rozvoje Charitních služeb pro domácnosti,
 • zakoupení vybavení pro potřeby terénních služeb,
 • zkvalitnění stravovacího provozu Střediska stravování.

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2015 pro Charitu Český Těšín:

 • Charitní bazárek:Charitní bazárek, nákup vybavení bazárku,
 • Zlepšení kvality služby - vybavení pro klienty: Charitní dům pro seniory, nákup kardiackých křesel a policových skříní,
 • Rekonstrukce kuchyňské linky a výměna oken: Charitní dům pokojného stáří, rekonstrukce,
 • Podpora činnosti a vybavení Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory, realizace akcí a aktivit, dovybavení střediska,
 • Zlepšení možností služby: Charitní ošetřovatelská služba, nákup PC a automobilu,
 • Zlepšení podmínek poskytování služby - obnova podlahové krytiny: Charitní středisko „Kometa“, obnova podlahové krytiny,
 • Maják stále svítí: Charitní středisko „Maják“, podpora realizace preventivních programů na 1. st. ZŠ,
 • Nová dílna/kuchyňka pro maminky a děti: Charitní dům pro matky v tísni, zlepšení vybavení střediska,
 • Půjčovna pomůcek: Půjčovna pomůcek, rozšíření nabídky půjčovny pomůcek,
 • Podpora zvyšování kvality služeb: Charita Český Těšín, rozšíření Charitní knihovničky pro zaměstnance, rozvíjení odbornosti, profesní dovednosti, zajištění konzultací, vybavení, 20 000 Kč
 • Zlepšení možností služeb: Charitní středisko sociální rehabilitace a Charitní poradna, doplnění vybavení středisek,
 • Podpora terénních služeb pro seniory: Charitní pečovatelská služba, podpora provozu a zajištění služby,

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2014 pro Charitu Český Těšín:

 • Výměna starého plynového kotle a zateplení skladu: Charitní dům pro matky v tísni; obměna vybavení azylového domu;
 • Obnova vybavení ošetřovatelské služby: Charitní ošetřovatelská služba; obnova a doplnění vybavení služby;
 • Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností: Útvar terénní péče; podpora provozu terénních služeb pro seniory;
 • Obnova interiéru Charitního domu pokojného stáří: Charitní dům pokojného stáří; vybudování nových skladovacích prostor; 
 • Doplnění vybavení Charitního střediska sociální rehabilitace a podpora provozu startovacích bytů; Charitní středisko sociální rehabilitace, dovybavení zázemí střediska a podpora činnosti;
 • Podpora a vybavení Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory; obměna vybavení centra a volnočasové aktivity pro klienty;
 • Vybavení kuchyňky pro aktivity s klienty: Charitní středisko „Kometa“; vybudování zázemí a nastartování nové aktivity pro klienty; 
 • Maják stále svítí: Charitní středisko „Maják“; podpora realizace preventivních programů pro děti na 1 stupni ZŠ a MŠ;
 • Vybavení domova kompenzačními pomůckami a bezbariérová koupelna: Charitní dům pro seniory; zlepšení možností střediska pro imobilní klienty;
 • Podpora navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory: Správní středisko Charity Český Těšín; zpracování projektové dokumentace pro přípravu nových ubytovacích kapacit pro seniory;
 • Podpora zvyšování kvality služeb: Správní středisko Charity Český Těšín; podpora procesu růstu kvality poskytovaných služeb a naplňování normativních náležitostí;

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2013 pro Charitu Český Těšín:

 • Nasloucháme a spolu se pokusíme to řešit: Charitní středisko sociální rehabilitace; vytvoření zázemí střediska pro klienty a pracovníky; 25 000,- Kč
 • Lednice pro mámy i děti a dětem průlezky na zahradu: Charitní dům pro matky v tísni; obměna vybavení azylového domu; 65 000,- Kč
 • Jistota a bezpečí: Charitní dům pokojného stáří; výměna komunikačního systému klient – pracovník; 60 000,- Kč
 • Zvýšení standardu nabízených služeb imobilním klientům: Charitní dům pro seniory; nákup nových postelí; 30 000,- Kč
 • Zajištění aktivit pro klienty Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory; aktivizační a pohybové aktivity pro klienty; 25 000,- Kč
 • Obnova zázemí a vybavení ošetřovatelské služby: Charitní ošetřovatelská služba; obnova a doplnění vybavení služby; 45 000,- Kč
 • Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností: Útvar terénní péče; podpora provozu terénních služeb; 140 000,- Kč
 • Pojďme si blíž: Charitní středisko „Kometa“; obměna a doplnění vybavení střediska; 40 000,- Kč
 • Maják svítí: Charitní středisko „Maják“; podpora realizace preventivních programů pro děti; 120 000,- Kč

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2012 pro Charitu Český Těšín:

 • Úprava zahradních prostor domovů pro seniory: Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně a Charitní dům pro seniory v Hnojníku; úprava zahradních prostor pro venkovní aktivity a příjemnější prostředí našich seniorů, 200 000,- Kč
 • Úprava zahrady Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně; úprava zahradních prostor pro aktivizaci seniorů, 150 000,- Kč
 • Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti terénních služeb: Útvar terénní péče; rozvoj terénních služeb pro seniory a nemohoucí v Těrlicku, Soběšovicích, Domaslavicích a Ropici, 100 000,- Kč
 • Máme si kde hrát: Charitní dům pro matky v tísni: úprava vnitřních a vnějších prostor pro bezpečné vyžití dětí klientek azylového domu, 70 000,- Kč
 • Hrou proti zahálce: Charitní středisko "Kometa" v Karviné: podpora a rozvoj sportovních a výtvarných aktivit dětí a mládeže, 50 000,- Kč

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2011 pro Charitu Český Těšín:

 • Zkvalitnění služby - dokončení oprav a úprav Domu pro seniory: Dům pro seniory Hnojník, dokončení zatepletí a úpravy terénu a okolí domova, 200 000 Kč
 • Bezbariérový přístup pro CHDPS: Charitní dům pokojného stáří, vybudování bezbariového přístupu, 200 000 Kč
 • Aktivní prevence: Charitní středisko pro děti a mládež "Kometa", podpora a rozvoj volnočasových aktivit a výletů, 70 000 Kč
 • Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek: Charita Český Těšín, obnova nabídky a rozšíření služby, 65 000 Kč
 • Zlepšení kvality služby: Charitní dům pro matky v tísni, dokončení vyměny kuchyňských koutů, rekonstrukce společenské místnosti, 65 000 Kč