Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

Sousedovice 40, Strakonice, 386 01 Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
 • Tel.: 383 323 281, 380 120 895, 777 887 158
 • reditel480/480strakonice.charita.cz
 

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (DKS)

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či postižení a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

Součástí sociální služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V domově je poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí kvalifikovaný personál: zdravotní sestry s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Lékař navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby, zpravidla však jedenkrát týdně.

Poslání

Posláním Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je vytvoření skutečného domova pro naše uživatele. Snažíme se umožnit uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby (vyjma vrozených poruch zraku a sluchu).

Věková skupina

Lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou plně invalidní, závislí na pomoci jiné osoby. Minimální věková hranice je 60 let.

Komu nemůžeme poskytnout službu

 • Zájemci, jehož chování by z důvodu duševní poruchy či závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy) závažným způsobem narušovalo soužití v DKS.
 • Zájemci s akutní infekční nemoci.
 • Zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • DKS nemá v době podání žádosti dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. V takovém případě je žadatel je zařazen do pořadníku čekatelů.
 • Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.

Cíle:

 • Klient, který spolupracuje na zachování a na rozvoji svých schopností.
 • Klient, který se cítí bezpečně a důstojně.

Zásady služby:

 • Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost uživatele.
 • Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Naše pomoc vychází z potřeb uživatelů, vede k jejich aktivizaci a podpoře samostatnosti.
 • Posilujeme sociální začleňování našich uživatelů.
 • Motivujeme uživatele k rozhodování o své osobě.

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj(Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

Kontaktní adresa:

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

Oblastní charita Strakonice

Seznam lidí:

Lenka Polanová, DiS. - sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice Bc. Olga Medlínová, DiS. - ředitelka OCH Strakonice a vedoucí Domu klidného stáři sv. Anny Sousedovice Pavla Piklová - vedoucí pracovníků v sociálních službách Ludmila Dendisová - vedoucí zdravotní sestra sesterna - Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice - pracoviště zdravotních sester

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás