Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 737 139 089, 733 678 661
 • vedouci.pecovatelek621/621charitajicin.cz
 
Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32 Vedoucí služby: Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba

 

Provozní doba:

Pondělí - pátek:                     7:00 – 22:00

Sobota, neděle, svátky:        7:00 – 22:00

Cíle sociální služby:

 • Zajistit cílové skupině žít důstojně co nejdéle ve svém přirozeném prostředí tak, aby se cítili co nejlépe a žili ve svém soukromí s pocitem bezpečí.
 •  Poskytovat cílové skupině pomoc týkající se péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny; zajištění chodu domácnosti; zajištění stravy; zajištění kontaktu se společenským prostředím. 

Cílová skupina:

Dospělé osoby se zdravotním postižením od 18 let věku a senioři  starší 64 let. 

Služba je poskytována občanům těch obcí na území Jičínska, které na službu finančně přispívají. Ostatním žadatelům je služba poskytována po individuální dohodě a za předpokladu, že se na ní bude daná obec finančně podílet.

Principy poskytování služeb:

 • Služby jsou poskytovány za úhradu.  Viz ceník služeb na www.jicin.charita.cz v sekci „ke stažení -  Ceník úkonů Charitní pečovatelské služby“.
 • Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy. Více na www.jicin.charita.cz v sekci „ke stažení -  Smlouva o poskytování Charitní pečovatelské služby“
 • Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele služby a je postaveno především na jeho možnostech.
Při poskytování služby všichni pracovníci dodržují následující zásady:
 • úcta k člověku a respektování důstojnosti každého jedince;
 • nevytvářet závislost uživatele na službě, poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje;
 • dodržovat individuální přístup dle potřeb každého uživatele;
 • podporovat samostatnost uživatelů, běžný způsob života a sociální začleňování;
 • respektovat jejich vlastní vůli a názory;
 • dbát na rovný přístup k uživatelům v souladu s Listinou základních práv a svobod (služby jsou poskytovány lidem bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost)

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

 • Zájemce může o službu požádat ústně, písemně nebo telefonicky, a to buď vedoucího sociální služby, sociálního pracovníka nebo pečovatelku
 • Po domluvě se zájemcem proběhne v místě jeho bydliště sociální šetření, kterého se účastní sociální pracovník, zpravidla je přítomna také pečovatelka. Šetření má za cíl zjistit, zda zájemce spadá do cílové skupiny a jaké sociální služby potřebuje. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, a skutečně potřebuje pečovatelskou službu, domluví se také rozsah budoucích poskytovaných služeb a uzavře smlouva.
 • V blízké době po uzavření smlouvy (zpravidla do týdne) je s uživatelem sepsán individuální plán, ve kterém jsou naplánovány a detailně popsány úkony vyplývající ze smlouvy.

Uzavírání smlouvy:

 • Smlouva se uzavírá se zájemcem písemně, a to na dobu neurčitou.
 • Před jejím uzavřením musí zájemce o službu souhlasit se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociální služby.
 • Sociální pracovník zájemce o sociální službu se smlouvou důkladně seznámí, a to ještě před jejím podpisem.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb:

 • Uživatelé služby mají právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby, a to písemnou, telefonickou, elektronickou nebo ústní formou.
 • Stížnost v ústní a telefonické podobě může přijmout pečovatelka, vedoucí služby, nebo ředitel organizace.
 • Stížnost v písemné nebo elektronické formě může uživatel zaslat na adresu organizace, nebo adresu služby.
 • Další informace o stížnostech jsou v příloze ke Smlouvě o pečovatelské službě.

Popis prostředí:

 • Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů.  Je rovněž možné zajistit doprovod nebo odvoz uživatele k lékaři, na úřady, za veřejnými službami. 

Kapacita služby:

100 osob


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení/sociální pracovník Zdeněk Dlouhý, DiS. - sociální pracovník Kateřina Holasová - vedoucí pečovatelka Ladislava Červená - pečovatelka Hana Martínková - pečovatelka Eva Šejnová - pečovatelka Jana Trojánková - pečovatelka Iva Barvínková - pečovatelka Miroslava Tobiášová - pečovatelka Helena Tichá - pečovatelka Helena Křížová - pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás